Aby uzyskać zwolnienie w ramach mienia przesiedlenia, należy:
I.              Udokumentować co najmniej 12 – miesięczny okres zwykłego zamieszkania poza Wspólnotą. W tym celu należy przedłożyć organom celnym wszelkie wiarygodne dokumenty potwierdzające ten fakt.
Przykładowe dokumenty potwierdzające zamieszkanie w kraju trzecim:
·         Paszport, wiza,
·         Zielona karta, umowa o pracę,
·         Umowa najmu mieszkania,
·         Rachunki za: prąd, gaz, telefon, itp.,
·         Zaświadczenie z Konsulatu.
II.             Osoba przesiedlająca się powinna udowodnić, iż będzie posiadała miejsce zwykłego zamieszkania w Polsce, przedkładając dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w kraju.
III.            Udokumentować używalność rzeczy, przez co najmniej 6 miesięcy.
Dokumenty potwierdzające używalność: (dotyczy w szczególności środków transportu, takich jak: samochód, ATV, motocykl, itp.)
·         Faktura zakupu
·         Akt własności (Certificate of Title)
·         Dowód rejestracyjny ( data wystawienia, co najmniej na 6 miesięcy przed datą przekazania do wysyłki)
·         Ubezpieczenie pojazdu.
Mienie osobiste stanowi każde mienie przeznaczone do własnego użytku zainteresowanych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. W szczególności w skład mienia osobistego wchodzą rowery i motocykle, prywatne pojazdy samochodowe i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty oraz majątek ruchomy gospodarstwa domowego tj. rzeczy osobiste, bielizna pościelowa, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone do użytku osobistego osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstwa domowego. W skład mienia osobistego wchodzi również dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, przenośne instrumenty muzyczne.  Ilość i rodzaj rzeczy wchodzących w skład mienia osobistego nie może wskazywać na przeznaczenie handlowe.
Zwolnienie z należności celnych przywozowych mienia osobistego należącego do osób przenoszących swoje miejsce zwykłego zamieszkania z państwa trzeciego na obszar Wspólnoty będzie mogło być udzielone tylko tym osobom, których miejsce poprzedniego zwykłego zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Wspólnoty nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy
Zwolnienia nie stosuje się do napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej oraz przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.
Źródło: Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl/